ما هر روز برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان کار می کنیم

ما کی هستیم

ریما (شبکه ای برای توانمند سازی و کمک متقابل) یک شبکه ملی ضد خشونت ‌پنجیا انلوس برای حمایت از
زنان و اطفال که در معرض خشونت قرار میگیرند میباشد. تشکر از حضور بسیاری مراکز ضد خشونت در سراسر
ایتالیا و از کار کارمندان متخصص، شبکه های که هدف شان پذیرایی، رهمنایی و اعاده حیثیت در زندگی زنان و
همچنان جلوگیری ازخشونت و ارتقا سطح آګاهی مردم است.

مچنان جلوگیری ازخشونت و ارتقا سطح آګاهی مردم است.

به منظور انجام این کار، ریما تنگاتنگ با یک شبکه متخصص، مراکز ضد خشونت، خانه های امن، انجمن ها و

سازمانهای که از سالها به اینسو در رابطه با خشونت های جنسیتی مصروف است، همکاری میکند. ما دو ابزار

اساسی داریم: یک میز کمکی انلاین ضد خشونت، که شما میتوانید از طریق ایمیل به تماس شوید

و میز کمکی خشونت اقتصادی که شما میتوانید ازطریق ارسال ایمیل sportello@reamanetwork.org

sportello@reamanetwork.org به تماس شوید.

میز کمکی برای خشونت اقتصادی یکی از برنامه های ریما برای حمایت زنان که خشونت های اقتصادی را تجربه کرده و یا

میکند میباشد. این خدمات شما را بدون حزینه کمک نموده تا شرایط بدهی که شما به آن مواجه اید تحلیل و تجزیه نماید. در

صورت امکان یکجا با تیم متخصصین در رابطه با بدهی شما تبادل نظر صورت میگیرد.

همچنان ریما یک خط کمکی ضد خشونت را در شهر روم پیشنهاد میکند که با دایر کردن شماره زیر از روز های دوشنبه

Tel.:+39 349 3442257الی جمعه از ساعت 10:00 صبح الی 05:00 عصر در خدمت شما میباشد.

خطوط کمکی

برای کمک برای زنانیکه خشونت اقتصادی را تجربه میکنند و یا تجربه کرده اند. این میز کمکی بصورت رایگان جهت

تحلیل و تجزیه شرایط بدهی شما در آن قرار دارید میباشد. در صورت امکان، یکجا با تیم متخصصین در قسمت بدهی شما

تبادل نظر صورت خواهد پذیرفت. جهت تماس در مورد خشونت اقتصادی از طریق ایمیل آدرس زیر با ما به تماس شوید:

sportello@reamanetwork.org

جهت مبارزه با خشونت مردان علیه زنان، ریما با یکتعداد از شبکه های گسترده متخصصین، مراکز ضد خشونت، خانه های

امن، انجمن ها و سازمانهایکه در همین راستا از سالیان دیر به اینسو فعالیت دارند، کار میکند. همچنان یک میز کمکی

انلاین ضد خشونت از طریق ایمیل و یا نمیر تلیفون زیر قابل دسترس میباشد:

sportello@reamanetwork.org یا با دایرنمودن نمبر: Tel.:+39 349 344 2257

شبکه

شبکه ضد خشونت ریما، بنیاد پنجیا اونلوس از چندین "آنتن ها" مراکز ضد خشونت، خانه های امن، تلافی کننده،

و همچنان انجمن ها و متخصصان از سراسر ایتالیا تشکیل شده است. در زیر شما لست خدمات ریما شبکه ضد

خشونت و شماره تماس آنلاین میز ضد خشونت ملی را دریافت نموده و هر زمان میتوانید در تماس شوید.

و 112 خطوط کمکی همیشه فعال میباشد. 1522برای موضوعات عاجل نمبر

 

چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

آیا شرایط خشونت آمیز را تجربه می کنید؟
با ما در پیشخوان تماس بگیرید!